KOMUNIKAT O WYBORZE PODMIOTU PROWADZĄCEGO REJESTR AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

 

Zarząd Europejskiego Funduszu Medycznego Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka’) informuje, iż Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę numer 3/09/2020 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Europejskiego Funduszu Medycznego S.A. Walne Zgromadzenie Spółki wybrało NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy Nowy Świat, 00-357 Warszawa, do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.).

 

 

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

Zarząd Europejskiego Funduszu Medycznego S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r, poz. 1798, z późniejszymi zmianami), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

 

 

27.10.2020 r. DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

Zarząd Europejskiego Funduszu Medycznego S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r, poz. 1798, z późniejszymi zmianami), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

 

27.11.2020 r. TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI


Zarząd Europejskiego Funduszu Medycznego S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r, poz. 1798, z późniejszymi zmianami), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

 

28.12.2020 r. CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI


Zarząd Europejskiego Funduszu Medycznego S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r, poz. 1798, z późniejszymi zmianami), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

 

22.01.2021 r. PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI


Zarząd Europejskiego Funduszu Medycznego S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r, poz. 1798, z późniejszymi zmianami), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 

Zarząd Europejskiego Funduszu Medycznego S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 456 § 1 w związku z art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych informuje, że w dniu 26 listopada 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4/11/2020 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.855.000,00 (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj. obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 6.005.000,00 (słownie: sześć milionów pięć tysięcy złotych) do kwoty 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). W związku z powyższą uchwałą, Zarząd Spółki wzywa wierzycieli Spółki, aby w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia wnieśli sprzeciw pod adresem siedziby Spółki: ul. Wrocławska 24/2, 55-040 Bielany Wrocławskie, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

 

Zarząd spółki Europejski Fundusz Medyczny spółka akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 3. w związku z art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, ogłasza uchwałę o umorzeniu akcji własnych powziętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 26 listopada 2020 r.

 

# Title Description Size Pobierz
Uchwała 3/11/2020 22.09 KB Pobierz Zobacz

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 

Zarząd Spółki Europejski Fundusz Medyczny SA z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Wrocławska 24/2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000494923, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25.11.2020 roku o godz.10:00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1 (budynek Sky Tower, 28 piętro).

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 

Zarząd Spółki Europejski Fundusz Medyczny SA z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Wrocławska 24/2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000494923, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26.11.2020 roku o godz.12:15, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1 (budynek Sky Tower, 28 piętro).

 

Wartość i udział w akcjach

 

Akcjonariusz Wartość akcji Udział % w kapitale zakładowym Udział % w liczbie głosów
Ataraxia Sp. z o.o. 50 000 33.33% 33.33%
Kamil Marcyniuk 50 000 33.33% 33.33%
Jakub Piotrowski. 50 000 33.33% 33.33%
ŁĄCZNIE 150 000 100% 100%